Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Photo
Họ và tên Lu Van Duong
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Diệu Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thu Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 98 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn Thanh Niên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Việt Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 62 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trình Tuấn Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Điểm số 129 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Giàng Seo Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vàng Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
Điểm số 591 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 1047 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tô Minh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Hải Đường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Hồng Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Hồng Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phẩm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1738 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đặng Văn Cương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Xuân Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 22 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vàng Thị Nguyệt
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Hải Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Bắc Hà
Quận/huyện Huyện Bắc Hà
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)